1115583800 ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลได้ และยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้    (คลิก)      

    1115583800 กราฟ ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลได้ และยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้    (คลิก)

 ข้อมูล จากกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์