flower หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (คลิก)
flower ข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (คลิก)
flower ข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร โดยระบุเป็นรายข้อ  (คลิก)
flower กราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (คลิก)
flower กราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ  (คลิก)

ข้อมูล จากกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วันที่ 1 กันยายน 2561