45 2007 แสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกรโดยแยกตามประเภท  (คลิก)

ข้อมูล จากฐานข้อมูลระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์