0801240323246840 แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรโดยแยกตามประเภท (คลิก)

ข้อมูล จากฐานข้อมูลระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์