จำนวนกลุ่มเกษตรกร และสมาชิก


         1115583800 ข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)

         1115583800 ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)

         1115583800 กราฟ จำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)

         1115583800 กราฟ จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)

 

ข้อมูล จากฐานข้อมูลระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร