icon ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  (คลิก)      

   icon ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์   (คลิก)

   icon กราฟจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์    (คลิก)

   icon กราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์(คลิก)

ข้อมูล  จากระบบ Profile กลุ่มอาชีพ กรมส่งเสริมสหกรณ์