ผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร

ชื่อผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร

กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

นางอนุตรา ทองหาร
- กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านโคก
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  
เบอร์โทรศัพท์ : 055-444089 ต่อ 16  
เบอร์โทรสาร : 055-411058  
อีเมล์ : anutara