box 12

ชื่อผู้ชำระบัญชีสหกรณ์

สหกรณ์ที่รับผิดชอบ

นายมิตร ทองชัย - สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  
เบอร์โทรศัพท์ : 055-444089 ต่อ 16  
เบอร์โทรสาร : 055-411058  
อีเมล์mitr  
   
นางเสาวณีย์  สุดหอม  - สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงน้ำปาด จำกัด 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
เบอร์โทรศัพท์ : 055-444089 ต่อ 16   
เบอร์โทรสาร : 055-411058  
อีเมล์ : saowanee  
   
นางสาวจุฑารัตน์  จันทะวงศ์ - สหกรณ์บริการรถรับจ้างอุตรดิตถ์ จำกัด 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  
เบอร์โทรศัพท์ : 055-444089 ต่อ 16   
เบอร์โทรสาร : 055-411058   
อีเมล์ :jutarat