neww     

มอบเงินจากการรับชำระหนี้ของลูกหนี้สหกรณ์ฯ

🔹วันพฤหัสบดีที่ กันยายน 2563 🔹

......สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย นายมิตร ทองชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนายพร้อม สุขช้ำ อดีตคณะกรรมการสหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด

.....เพื่อมอบเงินที่ได้รับจากการรับชำระหนี้ของลูกหนี้สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จำนวนเงิน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

11361273581