neww     

ทัศนศึกษานักเรียนและครู โรงเรียน ตชด. อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ปี 2563

🔹วันศุกร์ที่ 11กันยายน 2563 🔹

.....สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์งานสหกรณ์ให้กับนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการ และครูที่รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ได้ไปศึกษาดูงาน สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด อำเภอพิชัย สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด และ ค่ายพระศรีพนมมาศ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

....นายปฏิวัติ แสงวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ได้นำนักเรียนและครูของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

....ช่วงเช้าได้ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และน้ำหมักชีวภาพ ณ นิคมสหกรณ์พิชัย โดยมีวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ให้ความรู้ในเรื่องการผลิตน้ำหมักชีวภาพให้กับคณะนักเรียน จากนั้นเดินทางไปที่สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด ได้ศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงโคขุน พันธุ์แบรงกัส และพันธุ์วากิว ที่เลี้ยงโดยการเลี้ยงแบบรวมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ด้วยวิธีการสหกรณ์ และการปลูกเมลอน โดยใช้โรงเรือนคุมแมลงศัตรูพืช

....ช่วงบ่ายได้เดินทางไปศึกษาดูงานการปลูกผักปลอดภัย ผักกางมุ้ง ของสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด สาขาชัยจุมพล เป็นการปลูกมะเขือเทศพันธุ์ต่าง ๆ มะเขือยาว และผักไฮโดโปรนิกส์ สาธิตการปลูกผักปลอดภัยให้กับนักเรียนได้ชม จากนั้นคณะทัศนศึกษาได้ไปค่ายพระศรีพนมมาศ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 เพื่อชมอาวุธยุทโธปกรณ์ อาทิเช่น ปืนกล ปืนเอ็ม 16 และปืนใหญ่ นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี

....ขอขอบคุณทกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ การที่นักเรียนได้มาทัศนศึกษาดูงานเพื่อให้ได้เกิดประสบการณ์ที่มากกว่าอยู่ในห้องเรียน การได้รับรู้สิ่งใหม่ ๆ และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

11361273581