neww     

โครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์

🔹วันที่ 16 - 17กันยายน 2563 🔹

.....นายกรกฎ ชยุตรารัตน์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายพัลลภ ขันมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และทีมงาน ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2563 ณ ศูนย์กสิกรรมอำเภอทองแสนขัน ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ลูกหลานเกษตรกร/สมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยงานภาคีเครือข่าย รวม 83 คน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อม ส่งเสริมให้มีเครือข่าย และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน

.....กิจกรรมประกอบด้วย การถ่ายทอดความรู้ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานตามฐานเรียนรู้ ฐานที่ 1 ด้านการประมง ฐานที่ 2 ด้านปศุสัตว์ (โคเนื้อและไก่ไข่) ฐานที่ 3 พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) ฐานที่ 4 เกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ ฐานที่ 5 การขยายพันธุ์ไม้ (ไผ่เศรษฐกิจ) และฐานที่ 6 คนเอาถ่าน

11361273581