neww     

 ตรวจธรรมาภิบาลในสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

🔹วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 🔹

.......นายสมเกียรติ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลสีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาลระดับจังหวัด ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พนักงานบริหารจัดการหนี้ 8 จากธกส. กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ และนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าตรวจประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำกัด

.....เพื่อนำมาสรุปผลการประเมินและแนะนำแนวทางปรับปรุงพัฒนาตามแนวทางสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล แนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์ยกระดับการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งจะต้องนำหลักฐานแสดงประกอบการประเมินส่งให้คณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาล ระดับกรมพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

11361273581