neww     

เกษตรกรให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและบริบทที่เปลี่ยนแปลง

🔹วันที่ 28-29 กันยายน 2563 🔹

....... นายกรกฎ ชยุตรารัตน์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการวางแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมต้นทอง ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ รวมจำนวน 102 คน

.....วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาทักษะการวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติงานจริง พัฒนาทัศนคติและวิธีการคิดสร้างสรรค์เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติการภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วย ดร.กิตติ เมืองตุ้ม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และคณะ นางมนทกานต์ พวงรังสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ

.....ผลที่ได้รับ คือ คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการการวางแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาองค์กร การเขียนแผนงาน โครงการ ได้พัฒนาทัศนคติและวิธีคิดสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาทักษะการวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ การจัดสรรงบประมาณของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้บริบท (Context) ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นองค์กรหลักในชุมชน ที่ดำเนินธุรกิจช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกและคนในชุมชนวิถีชีวิตใหม่

11361273581