neww     

ดำเนินธุรกิจสหกรณ์เพื่อประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ

🔹 วันจันทร์ที่ 12ตุลาคม 2563🔹

         นายกรกฎ ชยุตรารัตน์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ลงพื้นที่ สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่ คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานของสหกรณ์

    ในการนี้สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ให้แนวคิด และแนวทางการดำเนินงานแก่คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ โดยสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวว่า ให้สหกรณ์ดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจสหกรณ์เพื่อประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ และให้สหกรณ์มีการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกและครอบครัว ตลอดจนมีการรวบรวมผลิตผลของสมาชิก จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการผลิต การตลาดให้แก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกกินดีอยู่ดี สมาชิกเกิดความศรัทธาในสหกรณ์ และเน้นมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์โดยสมาชิกสหกรณ์ด้วย

11361273581