neww     

ทุนสำรอง” เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์

🔹 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 🔹

       

            นายกรกฎ ชยุตรารัตน์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งอุตรดิตถ์ จำกัด ปีบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563 ณ ที่ทำการสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งอุตรดิตถ์ จำกัด

      สหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งอุตรดิตถ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจรวบรวมผลผลิต ปริมาณธุรกิจรวม 15,480,933.00 บาท มีกำไรสุทธิ 433,775.65 บาท ในการนี้สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ให้คำแนะนำสมาชิกสหกรณ์ ในเรื่องของทุนสำรองของสหกรณ์ ซึ่งทุนสำรองมีความสำคัญกรณีสหกรณ์ขาดทุน หากสหกรณ์มีผลดำเนินงานขาดทุนสามารถใช้เงินทุนสำรองชดเชยการขาดทุนนั้นได้ ซึ่งเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันในการทำธุรกิจของสหกรณ์

11361273581