neww     

สมาชิกมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์

🔹 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 🔹

       

          นายกรกฎ ชยุตรารัตน์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ลงพื้นที่ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่ คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานของสหกรณ์

      ในการนี้สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ให้แนวคิด และแนวทางการดำเนินงานแก่คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ โดยให้สหกรณ์ดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจสหกรณ์เพื่อประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ และให้สหกรณ์มีการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกและครอบครัว ตลอดจนมีการรวบรวมผลิตผลของสมาชิก จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการผลิต การตลาดให้แก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกกินดีอยู่ดี สมาชิกเกิดความศรัทธาในสหกรณ์ และเน้นมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์โดยสมาชิกสหกรณ์ด้วย

11361273581