neww     

ออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์

🔹 วันที่ 26 ตุลาคม 2563 🔹

         ว่าร้อยตรี ปิยะวิทย์ สุขเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด ร่วมกิจกรรมออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ณ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

     ในการนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด ได้นำเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ และหมวกไปแจกผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมให้ความรู้ คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลการดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอน้ำปาด แก่ผู้ร่วมกิจกรรม ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้   มีประชาชนสนใจร่วมกิจกรรม จำนวน ๙๗ คน ซึ่งจะก่อให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์สู่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

11361273581