neww     

ปลูกฝังนักเรียน เป็นคนสหกรณ์ 

🔹 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 🔹

            สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้กับนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังดิน ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

      นายธีระพงษ์ ใจใหญ่ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางสาวเนาวรัตน์ เรืองศรี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนวทางการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน และความรู้เรื่องการสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนสมาชิก และครูผู้สอน เพื่อให้มีแนวทางในการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนต่อไป

11361273581