neww     

ชี้แจงการจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

🔹 วันจันทร์ที่ พฤศจิกายน 2563 🔹

             สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้ร่วมประชุมสมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อชี้แจงการจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สวนรังสฤษฎ์ หมู่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

       นายธีระพงษ์ ใจใหญ่ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางกนกวรรณ ทองตัน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ได้ร่วมประชุมและชี้แจงการจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล อธิบายการดำเนินการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อขอรับงบประมาณจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด โดยการจัดตั้งสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร กลุ่มต้องมีความพร้อมของคนในการทำงานทุนในการดำเนินงาน และการทำธุรกิจที่มีสมาชิกมีส่วนร่วม มีความสามัคคีและซื่อสัตย์ พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก็จะสามารถดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและยั่งยืนต่อไป

11361273581