neww     

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบ การบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

 

🔹 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 🔹

              

       นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบ การบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าคลัสเตอร์ของสหกรณ์ โดยมีผู้แทนจากสหกรณ์เป้าหมายนำเสนอข้อมูลสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและความพร้อมในการผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าพร้อมจำหน่ายในการประชุมครั้งนี้

      ในการนี้ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการหอการค้าจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด ได้ร่วมวางแผนการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อผลักดันให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตามหลักตลาดนำการผลิตต่อไป

 

11361273581