person1 copy

person 1 copy
31 2018.06.14 resize 
ชื่อ - สกุล ::
นายประคอง งามสิริศักดิ์
ตำแหน่ง ::
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
E-mail ::
prakong 
วุฒิการศึกษา ::
ป.สหกรณ์,  สส.บ.(สหกรณ์), รป.ม.
(การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท)
โทรศัพท์ ::
086-2152784, 0 5544 4089 ต่อ 0,10
โทรสาร :: 0 5541 1058
 
 อรษา 1 2
ชื่อ - สกุล ::
นางอริษา วีระวงค์
ตำแหน่ง ::
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
E-mail ::
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
วุฒิการศึกษา ::
ศศบ.สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
โทรศัพท์ ::
0 5544 4089 ต่อ 0,10
โทรสาร ::  0 5541 1058
person 3 copy
27 2018.06.14 resize
ชื่อ - สกุล ::
นายบรรพรต กลิ่นแก้ว
ตำแหน่ง ::
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
E-mail ::
bunpog
วุฒิการศึกษา ::
ม.6
โทรศัพท์ ::
0 5544 4089 ต่อ 0,10
โทรสาร :: 0 5541 1058
43 2018.06.14 resize
ชื่อ - สกุล ::
นายพีระพงศ์ กรงทอง
ตำแหน่ง ::
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
E-mail ::
perapong 
วุฒิการศึกษา ::
ม.6
โทรศัพท์ ::
08-6925-5510
โทรสาร :: 0 5541 1058
61 2018.06.14 resize
ชื่อ - สกุล ::
นายสมบัติ บัตรมาก
ตำแหน่ง ::
พนักงานขับรถยนต์  ระดับ ส 2
E-mail ::
sombat bm
วุฒิการศึกษา ::
ม.6
โทรศัพท์ ::
0 5544 4089 ต่อ 0,10
โทรสาร :: 0 5541 1058
53 2018.06.14 resize
ชื่อ - สกุล ::
นางวัลยา กงล้อม
ตำแหน่ง ::
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4
E-mail ::
wanlaya
วุฒิการศึกษา ::
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
โทรศัพท์ ::
0 5544 4089 ต่อ 0,10
โทรสาร :: 0 5541 1058
 
56 2018.06.14 resize
ชื่อ - สกุล ::
นางวิภา สังหาร
ตำแหน่ง ::
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4
E-mail ::
wipa
วุฒิการศึกษา ::
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ)
โทรศัพท์ ::
0 5544 4089 ต่อ 0,10
โทรสาร :: 0 5541 1058
 
14 2018.06.14 resize
ชื่อ - สกุล ::
นายชูศักดิ์ ทาอ่อน
ตำแหน่ง ::
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
E-mail ::
chusak
วุฒิการศึกษา ::
ปวช.(บัญชี)
โทรศัพท์ ::
0 5544 4089 ต่อ 0,10
โทรสาร :: 0 5541 1058
 
12 2018.06.14 resize
ชื่อ - สกุล ::
นายชาตรี จาดเรือง
ตำแหน่ง ::
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ 2
E-mail ::
chatree
วุฒิการศึกษา ::
ม.6
โทรศัพท์ ::
0 5544 4089 ต่อ 0,10
โทรสาร :: 0 5541 1058
 
80 2018.06.14 resize
ชื่อ - สกุล ::
นายไพร สังข์งิ้ว
ตำแหน่ง ::
พนักงานทั่วไป ระดับ บ 2
E-mail ::
prai
วุฒิการศึกษา ::
ป.6
โทรศัพท์ ::
0 5544 4089 ต่อ 0,10
โทรสาร :: 0 5541 1058
15 2018.06.14 resize
ชื่อ - สกุล ::
นายดนัย จารุชาต
ตำแหน่ง ::
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ 2
E-mail ::
danai
วุฒิการศึกษา ::
มศ.3
โทรศัพท์ ::
0 5544 4089 ต่อ 0,10
โทรสาร :: 0 5541 1058
person 4 copy
pamika 63  
ชื่อ - สกุล ::
นางเปมิกา มันทากาศ
ตำแหน่ง ::
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail ::
pamika
วุฒิการศึกษา ::
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ ::
0 5544 4089 ต่อ 15
โทรสาร :: 0 5541 1058
                                                                                                                                    
padcharin 63
ชื่อ - สกุล ::
นางสาวพัชรินทร์  ดามา
ตำแหน่ง ::
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
E-mail ::
padcharin
วุฒิการศึกษา ::
บธ.บ. (การบัญชี)
โทรศัพท์ ::
0 5544 4089 ต่อ 0,10
โทรสาร :: 0 5541 1058
patchareewan 63
ชื่อ - สกุล ::
นางพัชรีวรรณ  คำเบ้า
ตำแหน่ง ::
เจ้าพนักงานธุรการ
E-mail ::
patchareewan
วุฒิการศึกษา ::
ปวช.
โทรศัพท์ ::
0 5544 4089 ต่อ 0,10
โทรสาร :: 0 5541 1058
 
122  
54 2018.06.14 resize
ชื่อ - สกุล ::
นายวิทยา มีอุบล
ตำแหน่ง ::
พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา ::
ม.6
โทรศัพท์ ::
0 5544 4089 ต่อ 0
โทรสาร :: 0 5541 1058
35 2018.06.14 resize
ชื่อ - สกุล ::
นางประมวล  เรือนคำ
ตำแหน่ง ::
พนักงานทำความสะอาด
วุฒิการศึกษา ::
 มศ.3
โทรศัพท์ ::
0 5544 4089 ต่อ 0
โทรสาร :: 0 5541 1058
45 2018.06.14 resize
ชื่อ - สกุล ::
นางรุ่ง นิโรจน์รัมย์
ตำแหน่ง ::
พนักงานทำความสะอาด
วุฒิการศึกษา ::
 ป.4
โทรศัพท์ ::
0 5544 4089 ต่อ 0
โทรสาร :: 0 5541 1058
004 003
ชื่อ - สกุล ::
นายแสงอรุณ กิจเจริญเรือง
ตำแหน่ง ::
พนักงานรักษาความปลอดภัย
วุฒิการศึกษา ::
โทรศัพท์ ::
0 5544 4089 ต่อ 0
โทรสาร :: 0 5541 1058