person6 copy

person 1 copy
11 002 001
ชื่อ - สกุล ::
 - ว่าง -
ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พิชัย
ตำแหน่ง ::
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
E-mail ::
 
วุฒิการศึกษา ::
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)  
โทรศัพท์ ::
063-1146316
16 2018.06.14 resize
ชื่อ - สกุล ::
นายทรงกรด  เอมเกตุ
ตำแหน่ง ::
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
E-mail ::
songklot
วุฒิการศึกษา ::
โทรศัพท์ ::
090 1496265

person 3 copy

57 2018.06.14 resize
ชื่อ - สกุล ::
นางวิไลลักษณ์ เหมะปัทมะ
ตำแหน่ง ::
พนักงานพิมพ์ ส4
E-mail ::
wilailuk copy 
วุฒิการศึกษา ::
ปวช. 
โทรศัพท์ ::
055-479844
49 2018.06.14 resize
ชื่อ - สกุล ::
นางวงเดือน  ศรีวิราช
ตำแหน่ง ::
พนักงานพิมพ์ ส4
E-mail ::
wongduean 
วุฒิการศึกษา ::
บธ.บ. (การจัดการ)  
โทรศัพท์ ::
055-479844
person 4 copy
นม 1 1
ชื่อ - สกุล ::
นางสาววรรณนิตรา  ชูอ่ำ
ตำแหน่ง ::
นักวิชาการสหกรณ์
E-mail ::
 wannitra
วุฒิการศึกษา ::
 บธ.บ (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ ::
055-479844
122
22 2018.06.14 resize
ชื่อ - สกุล ::
นายประโลม  แสงทอง
ตำแหน่ง ::
พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา ::
ป.6 
โทรศัพท์ ::
055-479844
 vare
ชื่อ - สกุล ::
นางวารี  สังข์บัวแก้ว 
ตำแหน่ง ::
พนักงานทำความสะอาด
วุฒิการศึกษา ::
 ป.4
โทรศัพท์ ::
055-479844
32 2018.06.14 resize
ชื่อ - สกุล ::
นายประทุม  ด้วงใจจิตร
ตำแหน่ง ::
พนักงานรักษาความปลอดภัย
วุฒิการศึกษา ::
ม.3 
โทรศัพท์ ::
055-479844
somkit 0001 0001 
ชื่อ - สกุล ::
นายสมกิต ระโส
ตำแหน่ง ::
พนักงานรักษาความปลอดภัย
วุฒิการศึกษา ::
ม.3 
โทรศัพท์ ::
055-479844