person4 copy

person 1 copy 

 

 455 004 003
ชื่อ - สกุล ::
นายสมเกียรติ ศรีสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
ตำแหน่ง ::
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
E-mail ::
somkiet
วุฒิการศึกษา ::
ป.สหกรณ์, อนุปริญญา (การบริหารธุรกิจ), 
  ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน),
บธ.บ.(การบริหารธุรกิจ)
โทรศัพท์ ::
063-1146312, 0 5544 4089 ต่อ 17
โทรสาร :: 0 5541 1058
51 2018.06.14 resize
ชื่อ - สกุล ::
นางสาววัชรี โพธิ์ทรัพย์
ตำแหน่ง ::
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
E-mail ::
watchari
วุฒิการศึกษา ::
บช.บ. (บัญชีบัณฑิต)
โทรศัพท์ ::
0 5544 4089 ต่อ 17
โทรสาร :: 0 5541 1058
male 1 1
ชื่อ - สกุล ::
นางสาวมาลี หนุนนาค
ตำแหน่ง ::
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
E-mail ::
manussanan
วุฒิการศึกษา ::
บัญชีธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
โทรศัพท์ ::
0 5544 4089 ต่อ 17
โทรสาร :: 0 5541 1058
person 4 copy
napat 63
  ชื่อ - สกุล ::
นางสาวนภัทร   ก้อนอาทร
ตำแหน่ง ::
นักวิชาการสหกรณ์
E-mail ::
napat 
วุฒิการศึกษา ::
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)
โทรศัพท์ ::
0 5544 4089 ต่อ 17
โทรสาร :: 0 5541 1058