person k3 copy

person 1 copy
33 2018.06.14 resize
ชื่อ - สกุล ::
ว่าที่ ร.ต.ปิยะวิทย์ สุขเกษม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
ผู้ประสานราชการกับอำเภอน้ำปาด และฟากท่า
ตำแหน่ง ::
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
E-mail ::
piyavit
วุฒิการศึกษา ::
ป.สหกรณ์, ศศ,บ.(การจัดการทั่วไป)
โทรศัพท์ ::
063-1146327, 0 5544 4089 ต่อ 16
โทรสาร :: 0 5541 1058
67 2018.06.14 resize
ชื่อ - สกุล ::
นายสุชาติ  ธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง ::
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
  ผู้ประสานราชการกับอำเภอท่าปลา
E-mail ::
suchart 
วุฒิการศึกษา ::
ศศบ.(การจัดการทั่วไป)
โทรศัพท์ ::
0 5544 4089 ต่อ 16
โทรสาร :: 0 5541 1058

person 4 copy

saowanee 63
ชื่อ - สกุล ::
นางเสาวณีย์ อาจหยุด
ตำแหน่ง ::
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
E-mail ::
saowanee
วุฒิการศึกษา ::
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)
โทรศัพท์ ::
08-4813-4083
โทรสาร :: 0 5541 1058
person 3 copy
17 2018.06.14 resize
ชื่อ - สกุล ::
นายธนพร แข็งขยัน
ตำแหน่ง ::
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2
E-mail ::
tanapron
วุฒิการศึกษา ::
มศ.5
โทรศัพท์ ::
0 5544 4089
โทรสาร :: 0 5541 1058