b plan

ann56แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2563
 
ann56แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2562
 
ann56แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2561
 
ann56แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2560
   แผน-ผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560
 
ann56แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2559
 
ann56แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
   แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2558
    แผน-ผลงาน การเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2558
    แผน-ผลงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2558