ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1115583800 ตัวชี้วัดตามคำรับรอง
- สรุปยอดปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณพ.ศ.2560

065

 

ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1115583800 ตัวชี้วัดตามคำรับรอง
- สรุปยอดปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณพ.ศ.2559

065