แผนดำเนินงาน ปี 2565

แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 

    รายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
        กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ค่าใช้จ่ายพนักงานราชการ และค่าเช่าบ้าน) 
            กิจกรรมรองบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์   >>คลิ๊ก (05.11.64)

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

    ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 
         กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
            กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร >>คลิ๊ก (21.01.65)
            กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุน และรายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบลงทุน)  >>คลิ๊ก (05.11.64)
            กิจกรรมรอง ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์ >>คลิ๊ก (04.01.65)
            กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร >>คลิ๊ก (10.01.65)
 

แผนงาน : เสริมสร้างพลังทางสังคม

    โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
        กิจกรรมหลัก  พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ
            กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ >>คลิ๊ก(24.01.65)

แผนงาน : การสร้างมูลค่า

    โครงการ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
        กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
            กิจกรรมรอง พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP >>คลิ๊ก (28.01.65)
            กิจกรรมรอง ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร>>คลิ๊ก (28.01.65)

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

    โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
        กิจกรรมหลัก  ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
            กิจกรรมรอง ลดดอกเบิ้ยเงินกู้ให้เกษตกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร >>คลิ๊ก (16.12.64)

แผนงาน : ยุทธศาสตร์

    โครงการ พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้
        กิจกรรมหลัก  นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
            กิจกรรมรอง นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร >>คลิ๊ก (04.01.65)
    โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
        กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
            กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม >>คลิ๊ก (14.06.65)

แผนงานบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

    โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร
        กิจกรรมหลัก  พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร >>คลิ๊ก(02.03.65)
        กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล >>คลิ๊ก(02.03.65)