Structure1

Structure1 63

Structure2

ข้าราชการ

ตำแหน่ง

 ระดับ

 จำนวน(อัตรา)

สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

อำนวยการระดับสูง

 1

ผอ.นิคมสหกรณ์ (นักวิชาการสหกรณ์)

 ชำนาญการพิเศษ

 2

ผอ.กลุ่มงาน (นักวิชาการสหกรณ์)

 ชำนาญการพิเศษ

 3

ผอ.กลุ่มงาน (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) อาวุโส 1
ผอ.กลุ่มงาน (นักวิชาการสหกรณ์) ชำนาญการ 1
ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ (นักวิชาการสหกรณ์)

ชำนาญการ

3

ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์)

 อาวุโส

1

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (นักจัดการงานทั่วไป)

 ชำนาญการ

 1

นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ 9
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ อาวุโส 2
นักวิชาการสหกรณ์

ปฏิบัติการ

8

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

ชำนาญงาน

1

 รวม

33

ลูกจ้างประจำ

ตำแหน่ง

 ระดับ

 จำนวน(อัตรา)

พนักงานขับรถยนต์

ส 2

5

พนักงานพิมพ์  ส 4 5
พนักงานพิมพ์

 ส 3

1

พนักงานทั่วไป

 บ 2

 1

พนักงานรักษาความปลอดภัย

 บ 2

 1

พนักงานเก็บเอกสาร

 บ 2

2

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

 บ 2

 1

พนักงานธุรการ

 ส 3

 1

 รวม

17

พนักงานราชการ

ตำแหน่ง

 ระดับ

 จำนวน(อัตรา)

นักวิชาการสหกรณ์

 3

 7

นักวิชาการมาตรฐาน

 3

 1

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 3

 1

นิติกร

3

 1

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

 2

 3

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 1

 1

เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี

 2

  1

 รวม

 15

พนักงานจ้างเหมา

                      ตำแหน่ง  จำนวน(อัตรา) 
 พนักงานขับรถยนต์                                     5
 พนักงานทำความสะอาด         4 
 พนักงานรักษาความปลอดภัย         5
รวม       14