ban1
kapook 21436
วิสัยทัศน์
        “ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ

๑. ยกระดับดับคุณภาพและขยายการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
            ๒. ส่งเสริม เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
            ๓. ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์ภายใต้หลักการสหกรณ์สากล และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการบริหารจัดการ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์
            ๕. เร่งรัดการจัดที่ดินและพัฒนาอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์

๖. พัฒนาหน่วยงาน และบุคลากรภาครัฐให้เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์

เป้าหมาย

๑. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาชิก ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา

๒. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบสหกรณ์

๓. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นพลังสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๔. เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง และมีความพร้อมในการดำเนินงานตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

กลุยุทธ์

๑. สนับสนุนส่งเสริมให้ใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินทุนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เสริมสร้างบทบาทและการมีส่วนร่วมของสหกรณืและกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินกิจกรรม

๓. ขยายการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์ และผลักดันให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔. สนับสนุน และส่งเสริมการสร้างเครอข่ายพันธมิตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์

๕. ส่งเสริม พัฒนากระบวนการผลิต ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย

๖. เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการให้กับภาคเกษตร สถาบันเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง

๗. เร่งรัดการจัดที่ดินให้สมาชิกอย่างเป็นธรรม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพสมาชิกนิคมสหกรณ์

๘. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๙. เพิ่มศักยภาพและสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ