แผนปฏิบัติงานและงบประมาณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  (Action Plan)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

 

 แผนงาน ผลผลิต-โครงการ กิจกรรมหลัก

 แผนงานพื้นฐาน (Function)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
แผนงานรอง  บุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
 รายการ บุคลากรภาครัฐส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 แผนงานรอง ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
 ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
 กิจกรรมหลัก ให้ความช่วยเหลือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก กรณีประสบภัยธรรมชาติ
     กิจกรรมรอง อุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก กรณีประสบภัยธรรมชาติ
 กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง
      กิจกรรมรอง พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (เพิ่มเติม)
 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
      กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS
 แผนงานระดับจังหวัด (รายละเอียด 1)
 แผนงานรวมกลุ่มส่งเสริม/นิคมสหกรณ์ (รายละเอียด 1)
 แผนงานย่อยกลุ่มส่งเสริม/นิคมสหกรณ์
       - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (รายละเอียด 1, 2, 3, 4, 5, 6)
       - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (รายละเอียด 1, 2, 3, 4, 5)
       - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (รายละเอียด 1)
       - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (รายละเอียด 1)
       - นิคมสหกรณ์พิชัย (รายละเอียด 1)
       - นิคมสหกรณ์ฟากท่า (รายละเอียด 1)
     กิจกรรมรอง มาตรการกำกับ ดูแล คุ้มครอง ระบบสหกรณ์ 
     กิจกรรม ส่งเสริมจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

     กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานและสู่ดีเด่น, วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

     กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานและดีเด่น
     กิจกรรมรอง  พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
        - โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรมันสำปะหลัง
        - โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มุ่งสู่ความยั่งยิน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1, กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2, กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3, กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4, นิคมสหกรณ์ฟากท่า
        - โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสหกรณ์ประมงผ่านกลไกชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด
        - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผักปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2560
        - โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจรวบรวม แปรรูป และกระจายสินค้าสหกรณ์ปศุสัตว์
     กิจกรรมรอง พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น
     กิจกรรมรอง โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
     กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
     กิจกรรมรอง พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์เป็นศูนย์เครือข่ายด้านการสหกรณ์

     กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มเแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร) กลุ่มจัดตั้ง ฯ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

     กิจกรรมรอง ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในนิคมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์พิชัย นิคมสหกรณ์ฟากท่า
     กิจกรรมรอง โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก
 กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 กิจกรรมหลัก เสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
      กิจกรรม การจัดที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์
 

 แผนงานยุทธศาสตร์ (Genda)

แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าที่สำคัญ
 กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการรักษ์น้ำ)
      กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ(การส่งเสริมสหกรณ์ใน รร.ตชด.) 
      กิจกรรมรอง คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชกุมาร
      กิจกรรมรอง อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  นิคมสหกรณ์พิชัย, นิคมสหกรณ์ฟากท่า
      กิจกรรมรอง โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตนิคมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์พิชัย นิคมสหกรณ์ฟากท่า
      กิจกรรมรอง การประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร
      กิจกรรมรอง เกษตรทฤษฎีใหม่ (เป้าหมาย)
 กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
      กิจกรรมรอง พัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศักยภาพการดำเนินธุรกิจข้าวสถาบันเกษตรกร พร้อมสู่ AEC)

      กิจกรรมรอง ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (รายละเอียด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1, กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2, กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3, กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์4,นิคมสหกรณ์ฟากท่า)

  กิจกรรมหลัก สนับสนุนธนาคารสินค้าเกษตร
      กิจกรรมรอง ธนาคารสินค้าเกษตร
 กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
      กิจกรรมรอง พัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรกรในสหกรณ์การเกษตร
      กิจกรรมรอง  โครงการยกระดับชั้นสหกรณ์ (รายละเอียด  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1, กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2, กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3, กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์4, นิคมสหกรณ์ฟากท่า)

      กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์ (ฉบับที่ 2)
         - โครงการขับเคลื่อนการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)
         - โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (กจส.)

         - โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ (กจส.,กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1, กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2, กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3, กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์4 )
         - สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ในพื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กพส)

 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร
     กิจกรรมรอง ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง
 กิจกรรมหลัก สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่
     กิจกรรมรอง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
      กิจกรรมรอง โครงการยกระดับธุรกิจรวมซื้อ - รวมขายของกลุ่มเกษตรกร
      กิจกรรมรอง โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์
      กิจกรรมรอง โครงการจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและสหกรณ์ทำหน้าที่การตลาด 
 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
      กิจกรรมรอง โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก
 กิจกรรมหลัก สนับสนุนตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
      กิจกรรมรอง ตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร นิคมสหกรณ์พิชัย

แผนงานบูรณาการ

แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
     กิจกรรมรอง พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม