สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

 ที่ตั้ง : เลขที่ 7 ถ.ประชานิมิตร  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
 โทรศัพท์ : 0 5544 4089      โทรสาร : 0 5541 1058
 E-mail : uttaradit
http://web.cpd.go.th/uttaradit

map