การจัดการความรู้  KM 

 
 
  การจัดการความรู้ KM ปี 63new2221  
              KM 63 2 002               KM 63 3 003                         KM 63 1 001  
               "องค์ความรู้ที่จำเป็น"                           "องค์ความรู้ที่จำเป็น"                       "องค์ความรู้ที่จำเป็น"           
เรื่อง การบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา : สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด  เรื่อง การแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไชยมงคล จำกัด  

เรื่อง การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
ปี 2562/2563 : กลุ่มเกษตรกรทำนาบ่อทอง
จังหวัดอุตรดิตถ์
     
    การจัดการความรู้ KM ปี 62  
     
                 KM 62 001       
                "องค์ความรู้ที่จำเป็น"         
  เรื่อง การจัดตั้งและส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์เคหสถาน บ้านมั่นคงอุตรดิตถ์ จำกั  
     
    การจัดการความรู้ KM ปี 60new2221  
                 km60  
                "องค์ความรู้ที่จำเป็น"             
 

     การสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำ         ในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร

 
 
       การจัดการความรู้ KM ปี 59  
                     km201 59                km202 59                   km203 59
                   "องค์ความรู้ที่จำเป็น"                                "องค์ความรู้ที่จำเป็น"           
                   "องค์ความรู้ที่จำเป็น"                  
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ความเข้มแข็ง “กฎหมายที่ควรรู้สำหรับใช้ในการแยกแยะฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่พบได้บ่อยในสหกรณ์"
 การพัฒนาธุรกิจปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์การเกษตร โดยใช้การจัดการดำเนินงานที่ดี                                                           
     
                                                                        111111
     
    การจัดการความรู้ KM ปี 58
                      km1 58                 km2 58                  km3 58
                   "องค์ความรู้ที่จำเป็น"                                "องค์ความรู้ที่จำเป็น"                               "องค์ความรู้ที่จำเป็น"                   
ของตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัด
เรื่อง แนวทางการป้องกันแก้ไขข้อบกพร่องในสหกรณ์ (ด้านการเงิน)
เรื่อง การให้บริการเงินทุนสหกรณ์ ปก, เนื้อหา เรื่อง การเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์
"แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมและเศรษฐกิจ"  
ปก, เนื้อหา
                                                                                                                                   
                                                                      111111