รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 new2221
bullet2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562
   
1457749y7j9af57e4
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 
bullet2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561
1457749y7j9af57e4
   
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 
bullet2 เนื้อหารายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2560                            

1457749y7j9af57e4

 

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.255
bullet2 ปก, รองปก, สาส์น, บทสรุปผู้บริหาร,สารบัญ
bullet2 ส่วนที่ 1 - ส่วนที่ 3 (เนื้อหาหน้า 1 - 145) บรรณานุกรม (146)

1457749y7j9af57e4

 

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 

bullet2

ปก, รองปก, สาส์น, บทสรุปผู้บริหาร,คำนำ,สารบัญ
bullet2 ส่วนที่ 1 - ส่วนที่ 3 (เนื้อหาหน้า 1 - 191) บรรณานุกรม (192)

1457749y7j9af57e4

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
bullet2 ปก,รองปก
bullet2 สาส์น, บทสรุปผู้บริหาร,คำนำ,สารบัญ         
bullet2 ส่วนที่ 1 (หน้า 1 - 14),   ส่วนที่ 2 (หน้า 15 - 298),  ส่วนที่ 3 (หน้า 299-332)                  

1457749y7j9af57e4

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

bullet2

เนื้อหารายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2556                                      

1457749y7j9af57e4