แผนปฏิบัติงานและงบประมาณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  (Action Plan)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2561

 แผนงาน ผลผลิต-โครงการ กิจกรรมหลัก
 แผนงานพื้นฐาน (Function)
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
แผนงานรอง  บุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
 รายการ บุคลากรภาครัฐส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
แผนงาน พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
 แผนงานรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
 ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
   กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)
   กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก พักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบื้ยให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60
   กิจกรรมรอง อุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60
กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2559/60
   กิจกรรมรอง อุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2559/60
 
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข็งขันของประเทศ
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู้ความเข้มแข็ง

กิจกรรมหลัก เสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

   กิจกรรม การจัดที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์
   กิจกรรมรอง ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในนิคมสหกรณ์
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
   กิจกรรม มาตรการกำกับ  ดูแล คุ้มครอง ระบบสหกรณ์
 
แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรมยั่งยิน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
ผลผลิต พัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   กิจกรรมรอง โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตนิคมสหกรณ์
 
แผนงาน การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผลผลิต ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการร่วมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร
    โครงการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโคเนื้อในสถาบันเกษตรกร
     โครงการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้ามันสำปะหลังในสถาบันเกษตรกร
     โครงการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าปลานิลในสถาบันเกษตรกร