แผนปฏิบัติงานและงบประมาณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  (Action Plan)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562

 แผนงาน ผลผลิต-โครงการ กิจกรรมหลัก
 แผนงานพื้นฐาน (Function)
แผนงานบูรณาการ  การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร
  โครงการพัฒนาศักยภาพตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 
          - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รายละเอียด (เพิ่มเติม 12)
          - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 รายละเอียด  
          - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 รายละเอียด
          - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (นิคมสหกรณ์ฟากท่า) รายละเอียด
   กิจกรรมรอง : พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  รายละเอียด
   กิจกรรมรอง : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคเกษตรและกลุ่มเกษตรกร รายละเอียด

   กิจกรรมรอง : 1.แผนความเข้มแข็ง พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาลในการบริหาร
                              2.แผนพัฒนาธุรกิจ พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
                              รายละเอียด

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรายชนิดสินค้า สินค้าประมง
  โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  รายละเอียด
ผลผลิต/โครงการ พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์การเกษตรโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหอการค้า
   โครงการ : พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ รายละเอียด
กิจกรรมหลัก พัฒนาการดำเนินธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
     โครงการ : พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ รายละเอียด
ผลผลิต/โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
กิจกรรมหลัก พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member)
     โครงการ : พัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) รายละเอียด
ผลผลิต/โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภาพการผลิตสินค้าเกษตร
    โครงการ :  ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รายละเอียด
ผลผลิต/โครงการ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
   กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  รายละเอียด
ผลผลิต/โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์
   กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
        -  โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รายละเอียด
        -  โครงการ ธนาคารสินค้าเกษตร รายละเอียด    
ผลผลิต/โครงการ พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร
     โครงการ ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง ปี 2562 รายละเอียด
ผลผลิต/โครงการ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์
   กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
     โครงการ :  ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในนิคมสหกรณ์ รายละเอียด
ผลผลิต/โครงการ พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
     โครงการ :  พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรกร  รายละเอียด
ผลผลิต/โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตร
   กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ รายละเอียด
 
แผนงาน พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต/โครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร
   กิจกรรมรอง : รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  รายละเอียด
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งตามศักยภาพ
   โครงการ : กำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ รายละเอียด (เพิ่มเติม)
  โครงการ : พักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60(ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) รายละเอียด

    กิจกรรม : แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาเชิงลึกของระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์  รายละเอียด

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
    กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ  
                    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  รายละเอียด 12
                            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  (ในแผนบูรณาการ  รายละเอียด,  นอกแผนบูรณาการ  รายละเอียด )
                             กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  รายละเอียด 1, 2
                             กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  รายละเอียด 1
   โครงการ : จัดงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562" รายละเอียด
   โครงการ : พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562 รายละเอียด
   โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน รายละเอียด
   โครงการ : ชำระบัญชีสหกรณ์ รายละเอียด
 
 
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต/โครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลาภรภาครัฐ
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
   กิจกรรมรอง : บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ รายละเอียด
 
แผนงาน สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ผลผลิต/โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  โครงการ : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์แก่กลุ่มชาวบ้าน (โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน)  รายละเอียด
  โครงการ : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายละเอียด
  โครงการ : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร รายละเอียด
  โครงการ : อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายละเอียด
ผลผลิต/โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร รายละเอียด
ผลผลิต/โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 โครงการ : ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้นเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท รายละเอียด