JTFVA9HQZR5TO63ADV7LTJXYZ copy

ann56 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ายละเอียด 04/12/61 new2221
ann56 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ยกเลิกประกาศ  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน (นิคมสหกรณ์ฟากท่า) ด้วยวิธีประกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียด 04/12/61 new2221
ann56 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ยกเลิกประกาศ  ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียด 04/12/61 new2221
ann56 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  จำนวนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียด    20/11/61 
ann56 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่งยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน นิคมสหกรณ์ฟากท่ารายละเอียด  20/11/61 new2221
ann56 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์   จำนวน 1 คัน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียด  20/11/61 
 ann56 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด24/10/60 
 ann56 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียด24/10/60 

ann56

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาพัสดุชำรุด รายละเอียด 02/10/60 

ann56

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาบ้านพักข้าราชกา รายละเอียด 02/10/60 

ann56

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด 28/09/60 

ann56

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 44 รายการ ของนิคมสหกรณ์ฟากท่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียด 18/09/60 

ann56

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการและบ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว พร้อมรื้นถอน จำนวน 3 รายการ ของนิคมสหกรณ์ฟากท่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียด 18/09/60 

ann56

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 60 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด18/09/60 
ann56 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560รายละเอียด11/09/60 
ann56 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 58 รายการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียด30/08/60 
ann56 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียด13/07/60 
ann56 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายละเอียด13/07/60 
ann56 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียด ตารางแสดงวงเงิน  28/06/60 

ann56

ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 2 ชั้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียด   ตารางแสดงวงเงิน 27/06/60