Banner6

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ann 154  แผนป้องการและปราบปรามการทุจริต

 ann 154

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.62พ.ย.62ธ.ค.62ม.ค.63, ก.พ.62, มี.ค.63, เม.ย.63, พ.ค.63, มิ.ย.63
ann 154 การจัดการอบรมเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รูปภาพกิจกรรม 
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ann 154 หนังสือแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง
ann 154  แผนป้องการและปราบปรามการทุจริต
ann 154  แผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
ann 154 คำสั่งคณะทำงาน
ann 154 ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อร้องเรียน
ann 154 รายงานผลดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปราม
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ann 154  หนังสือสหกรณ์จังหวัดรายงานผลการดำเนินงาน
ann 154  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานITA-ปี พ.ศ. 2561
ann 154  เผยแพร่ประกาศนโยบายจังหวัดคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ 
ann 154  หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรแสดงธรรมบรรยาย
ann 154  หนังสือเชิญร่วมสังเกตการณ์จัดประชุม
ann 154  บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรมบรรยาย
ann 154  สหกรณ์จังหวัดส่งแบบตอบรับการอบรมสัมมนา-ITA 
ann 154  ภาพถ่ายการอบรมจริยธรรม
ann 154  ภาพถ่ายรวมหมู่อบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
ann 154  ภาพถ่ายประกาศประชาสัมพันธ์ 1, 2
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ann 154  หนังสือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทนุพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ann 154 หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด จังหวัดอุตรดิตถ์
                                       5 3 2