แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

 

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน)
   ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข็มแข็ง
      กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
     กิจกรรมรอง : บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ รายละเอียด
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดเความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติมโตจากภายใน
   ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน
     กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
     กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                ไตรมาศ 1-2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์4นิคมสหกรณ์พิชัย, นิคมสหกรณ์ฟากท่
                ไตรมาศ 3-4 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์4นิคมสหกรณ์พิชั,  นิคมสหกรณ์ฟากท่ากลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์, กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์, กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์, กลุ่มตรวจการสหกรณ์
       กิจกรรม/โครงการ : กำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
                       ไตรมาส 1-2  รายละเอียด          
                      ไตรมาศ 3-4 รายละเอียด        
     กิจกรรมรอง : ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ รายละเอียด
 
 
 แผนงานพื้นฐาน : เสริมสร้างพลังทางสังคม
    โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ
     กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      กิจกรรม : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รายละเอียด        
        โครงการ : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีรายละเอียด 
        โครงการ : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์แก่ชาวบ้า น รายละเอียด  
       โครงการ : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฟากท่่าพิชัย)
       โครงการ : ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายละเอียด
 
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
     กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
      กิจกรรมรอง : เพื่อแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกำกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 
                                (งาน ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรรายละเอียด
     กิจกรรมรอง : การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
                                (โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 2563) รายละเอียด
 
แผนงานบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
   ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 
      กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
        โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร รายละเอียด        
   โครงการ : พัฒนาศัยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
        กิจกรรมหลัก : เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร รายละเอียด
   โครงการ : ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
        กิจกรรมหลัก : การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
                       (โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร) รายละเอียด
 
แผนงานยุทธศาสตร์ : การเกษตรสร้างมูลค่า
   โครงการ : พัฒนาเกษตรกรยั่งยืน
     กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์
     กิจกรรมรอง : ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์  รายละเอียด