ภาพการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและภาพผลงานของหน่วยงาน
ที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

                   ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมจัดโครงการ สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาพิธีบรมราชภิเษก” เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานฯ ได้รวมพลัง ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ เก็บขยะบริเวณรอบสำนักงาน ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

95738839

95629761