neww     

โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ 

🔹วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 🔹

.....“กินอิ่ม นอนอุ่น หนุนตักแม่นายพัลลภ ขันมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และทีมงาน ได้ลงพื้นที่ เยี่ยมเยือน ติดตามโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์และอำเภอลับแล

...นางสาวธิดารัตน์ ใจนวน มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างตามโครงการของรัฐ ได้ค้นพบว่าอาชีพเกษตรกร ที่นำพาความยั่งยืนสู่ตนเองและครอบครัว นายภาคภูมิ ผ่องใส ทายาทเกษตรในตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล ได้เดินตามรอยพ่อที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้ให้ครอบครัวด้วยการทำนา ทำไร ปลูกผัก

...นายพิเชฐ ศรีฉายา โคก หนอง นา โมเดลสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการบริหารทรัพยากร ทั้งดิน น้ำ ลม แดด รวมถึงพืชพรรณต่าง ๆ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีแหล่งน้ำใช้อย่างเพียงพอ

...นางสาวณัฐณิชาช์ สุกใส นำหลัก ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มาใช้ในการดำเนินชีวิตและแนวทางในการดำรงค์ชีพในยุคโควิดระบาดเช่นนี้

11361273581