แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
   ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
      กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
     กิจกรรมรอง : บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ รายละเอียด
 
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดเความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติมโตจากภายใน
   ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน
     กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
     กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                ไตรมาศ 1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์4นิคมสหกรณ์พิชั,นิคมสหกรณ์ฟากท่า
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์,  กลุ่มตรวจการสหกรณ์
 
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
   ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
     กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
     กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายละเอียด
 
แผนงาน : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
   โครงการ : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
     กิจกรรมหลัก : เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหรกณ์ และกลุ่มเกษตรกร  รายละเอียด