ข่าวประชาสัมพันธ์

1024px Icon notepad.svg สารนายกรัฐมนตรี เนื่องใน "วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563"  icon new

1024px Icon notepad.svg ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือรับรองเป็นร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง (แบบคำขอ แบบตรวจสอบ หนังสือรับรอง)  

1024px Icon notepad.svg ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

1024px Icon notepad.svg ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

1024px Icon notepad.svg ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

1024px Icon notepad.svg ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

1024px Icon notepad.svg โครงการ "นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร" (พลิกชีวิตคนเมืองสู่อาชีพเกษตรกรรมในบ้านเกิด) 

1024px Icon notepad.svg ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร

1024px Icon notepad.svg โครงการสหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 8

1024px Icon notepad.svg ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร"เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติรุ่นที่ 6"

1024px Icon notepad.svg ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร"การประกันคุณภาพผลทดสอบตามมาตรฐานISO/IEC 17025 เพื่อการยกระดับงานวิจัย"

1024px Icon notepad.svg รายงานดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ปี 2561

1024px Icon notepad.svg การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 

1024px Icon notepad.svg การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 

1024px Icon notepad.svg การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

1024px Icon notepad.svg หลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) กรณีพ้นราชการ

1024px Icon notepad.svg วุฒิที่ ก.พ. กำหนดคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564

1024px Icon notepad.svg การแจ้งรูปแบบการจัดส่งเอกสารฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม และฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือแก่ส่วนราชการเพื่อพิจารณาดำเนินการ 

1024px Icon notepad.svg การถอดบทเรียนการดำเนินงานและปัจจัยความสำเร็จของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัดและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง

1024px Icon notepad.svg ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง