ข่าวประชาสัมพันธ์

bbb010 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานและคอนกรีตเสริมเหล็กในกลุ่มเกษตรตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี โดยวิธีคัดเลือก 
bbb010 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการก่อสร้างลานและคอนกรีตเสริมเหล็กในกลุ่มเกษตรตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี)
bbb010 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์  
bbb010 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 
bbb010 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ขอเชิญร่วมรับชมการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามภารกิจ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (VTR CPD YALA) 
bbb010 ภาพเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจเชิงรุกของหน่วยงานในรูปแบบภาพอินโฟกราฟิก (Infographic) 
  - การบริหารจัดการผลไม้ผ่านกลไกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  - การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของที่มีต้นทุนต่ำของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
bbb010 ผลการดำเนินงานหรือผลสำเร็จของงาน/โครงการในเรื่อง "ตลาดนำการผลิต" "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" (OPP)
bbb010
bbb010

รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256

bbb010 วิดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
bbb010 1 มิถุนายน 2564 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
bbb010 1 มิถุนายน 2564 วันดื่มนมโลก (World Milk Day) “ดื่มนม ยิ่งดื่ม ยิ่งดี”
bbb010 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
bbb010 “การคัดสําเนาใบรับจดทะเบียนสหกรณ์หรือข้อบังคับ” ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
bbb010 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารจังหวัดยะลา
bbb010 หนังสือแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
bbb010 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ ประเภทใช้คงรูปและประเภทสิ้นเปลืองเพื่อ ปฏิบัติงานจากผลกระทบการแพร่ระบาทเชื้อโควิด-19 (Covid-19) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
bbb010     ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442 (พ.ศ. 2564) (ฉบับที่ 3/2564) 
bbb010 คำสั่ง/ประกาศ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา
bbb010 ประชาสัมพันธ์ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 
bbb010 สารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 
bbb010 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 
bbb010 การรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 
bbb010 ผลประเมินการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
bbb010 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
bbb010 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
bbb010 แนวทางการดำเนินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  
bbb010 แบบรายงานการเข้าเป็นสมาชิก 
bbb010 แบบการจัดทำแผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
bbb010 แบบรายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
bbb010 เอกสารการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 
bbb010 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(เพิ่มเติม)
bbb010 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
bbb010 ข้อหารือการมอบอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
bbb010 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
bbb010 ทบทวนมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานและทรัพยากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์