Ness11 icon all cat 

 

head helpbook
คู่มือสหกรณ์และแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ อ่านเพิ่มเติม ! new9

ลำดับที่ ชื่อคู่มือ ดาว์โหลด
1. ประมวลคำสั่ง ระเบียบ และข้อกำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ load
2. ร่างตัวอย่างหนังสือสั่งการ load
3. การมอบอำนาจการจำนอง การถอนจำนอง การบังคับจำนอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
(กษ 1115/9200 ลว.25 สิงหาคม 2558)
load
4. ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยคำประกันและจำนอง เฉพาะที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) และ (ฉบับที่ 21)
พ.ศ.2558 (ฉบับ สิงหาคม 2558)
 
  ค้ำประกัน load
  จำนอง load
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 load
5. สรุปคำวินิจฉัยและการตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับสหกรณ์ เล่ม 1 load
6. ประมวลระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานส่งเสริมสหกรณ์ เล่ม 1 load
7. คำแนะนำ "การจัดตั้งสหกรณ์สำหรับประชาชนและผู้สนใจจะจัดตั้งสหกรณ์" load
8. คู่มือจดทะเบียนสหกรณ์ load
9. คู่มือจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ load
10. คำแนะนำการเลิกสหกรณ์ load
11. แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสหกรณ์อย่างยั่งยืนระยะยาว 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560) load
12. การเตรียมข้อมูลเพื่อการบันทึกในระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์  
  หนังสือ load
  เอกสารแนบ 1 load
  เอกสารแนบ 2-1 load
  เอกสารแนบ 2-2 load
13. คู่มือการตรวจการสหกรณ์  
  คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2554 load
  คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2553 load
  คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2551 load
  คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2550 load
14. แนวทางการตรวจการสหกรณ์และแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ load
15. คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ load
16. การจัดทำระเบียบสหกรณ์ load
17. แนวทางปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์ load
18. แนวทางปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์ (เพิ่มเติม ปี 2550) load

ที่มาของข้อมูล : สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

bbb010 ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ แลละสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
bbb010 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 
bbb010 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานและคอนกรีตเสริมเหล็กในกลุ่มเกษตรตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี โดยวิธีคัดเลือก 
bbb010 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการก่อสร้างลานและคอนกรีตเสริมเหล็กในกลุ่มเกษตรตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี) 
bbb010
bbb010 วิดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
bbb010 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารจังหวัดยะลา