ข่าวประชาสัมพันธ์

bbb010 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์  
bbb010 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 
bbb010 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ขอเชิญร่วมรับชมการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามภารกิจ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (VTR CPD YALA) 
bbb010 ภาพเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจเชิงรุกของหน่วยงานในรูปแบบภาพอินโฟกราฟิก (Infographic) 
- การบริหารจัดการผลไม้ผ่านกลไกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของที่มีต้นทุนต่ำของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
bbb010 ผลการดำเนินงานหรือผลสำเร็จของงาน/โครงการในเรื่อง "ตลาดนำการผลิต" "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" (OPP)
bbb010
bbb010

รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256

bbb010 วิดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
bbb010 1 มิถุนายน 2564 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
bbb010 1 มิถุนายน 2564 วันดื่มนมโลก (World Milk Day) “ดื่มนม ยิ่งดื่ม ยิ่งดี”
bbb010 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
bbb010 “การคัดสําเนาใบรับจดทะเบียนสหกรณ์หรือข้อบังคับ” ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
bbb010
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารจังหวัดยะลา
bbb010 หนังสือแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
bbb010 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ ประเภทใช้คงรูปและประเภทสิ้นเปลืองเพื่อ ปฏิบัติงานจากผลกระทบการแพร่ระบาทเชื้อโควิด-19 (Covid-19) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
bbb010     ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442 (พ.ศ. 2564) (ฉบับที่ 3/2564) 
bbb010 คำสั่ง/ประกาศ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา
bbb010 ประชาสัมพันธ์ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 
bbb010 สารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 
bbb010 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 
bbb010 การรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 
bbb010 ผลประเมินการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
bbb010 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
bbb010 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
bbb010 แนวทางการดำเนินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  
bbb010 แบบรายงานการเข้าเป็นสมาชิก 
bbb010 แบบการจัดทำแผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
bbb010 แบบรายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
bbb010 เอกสารการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 
bbb010 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(เพิ่มเติม)
bbb010 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
bbb010 ข้อหารือการมอบอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
bbb010 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
bbb010 ทบทวนมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานและทรัพยากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

 

 

head helpbook
คู่มือสหกรณ์และแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ อ่านเพิ่มเติม ! new9

ลำดับที่ ชื่อคู่มือ ดาว์โหลด
1. ประมวลคำสั่ง ระเบียบ และข้อกำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ load
2. ร่างตัวอย่างหนังสือสั่งการ load
3. การมอบอำนาจการจำนอง การถอนจำนอง การบังคับจำนอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
(กษ 1115/9200 ลว.25 สิงหาคม 2558)
load
4. ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยคำประกันและจำนอง เฉพาะที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) และ (ฉบับที่ 21)
พ.ศ.2558 (ฉบับ สิงหาคม 2558)
 
  ค้ำประกัน load
  จำนอง load
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 load
5. สรุปคำวินิจฉัยและการตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับสหกรณ์ เล่ม 1 load
6. ประมวลระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานส่งเสริมสหกรณ์ เล่ม 1 load
7. คำแนะนำ "การจัดตั้งสหกรณ์สำหรับประชาชนและผู้สนใจจะจัดตั้งสหกรณ์" load
8. คู่มือจดทะเบียนสหกรณ์ load
9. คู่มือจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ load
10. คำแนะนำการเลิกสหกรณ์ load
11. แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสหกรณ์อย่างยั่งยืนระยะยาว 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560) load
12. การเตรียมข้อมูลเพื่อการบันทึกในระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์  
  หนังสือ load
  เอกสารแนบ 1 load
  เอกสารแนบ 2-1 load
  เอกสารแนบ 2-2 load
13. คู่มือการตรวจการสหกรณ์  
  คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2554 load
  คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2553 load
  คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2551 load
  คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2550 load
14. แนวทางการตรวจการสหกรณ์และแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ load
15. คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ load
16. การจัดทำระเบียบสหกรณ์ load
17. แนวทางปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์ load
18. แนวทางปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์ (เพิ่มเติม ปี 2550) load

ที่มาของข้อมูล : สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์