วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ นายศิวกร ศรีภักดี ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดยะลา ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่านระบบ google meet เพื่อทบทวนการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของหน่วยงานภาครัฐ

 

และการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในการนี้ได้พิจารณาชุดข้อมูลภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์หรือประเด็นสำคัญของรายการข้อมูลที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุม