วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายสวัสดิ์ อ่อนประชู สหกรณ์จังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางอรทัย โอชาอัมพวัน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินและเงินอุดหนุน ตามมาตรา ๔๙(๓) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

ตามคำขอรับเงินอุดหนุนของเกษตรกรชาวสวนยาง ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวผลผลิตในสวนยางพาราโดยใช้แก๊สเอทธิลีน จำนวน ๔๗ ราย ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา โดยมีนายศานติ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เป็นประธานในที่ประชุม