วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายศิวกร ศรีภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดยะลา ให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการโครงการบริหารจัดการผลไม้ จังหวัดยะลา ปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เพื่อรับทราบสถานการณ์ผลไม้ลองกอง จังหวัดยะลา และพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการผลไม้ กิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต รอบที่ ๒ โดยมีนางผุสดี จ่ายเจริญ พาณิชย์จังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุม