วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ นายนิเปาซี เจ๊ะแว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน

 

โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย สหกรณ์เดินรถยะลา จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชีของสหกรณ์นอกภาคเกษตรให้สามารถ จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ 2.เพื่อให้สหกรณ์นอกภาคการเกษตรสามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินให้เป็นปัจจุบันและปิดบัญชีได้ตามกฎหมายกำหนด