แผนงานบุคลากรภาครัฐ  :  (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน)  
 ผลผลิต   :    รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
 กิจกรรมหลัก  : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
 แผนงานพื้นฐาน  :  ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน 
 ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับ
 ชุมชน
 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศัยภาพ
- กจส.
- กบส.
- กตส.
- กพส.
- กสส.1
- กสส.2
- กสส.3
- กสส.4
- กสส.5
- กสส.6
- กสส.7
- กสส.8
 
 แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
กจส.
กบส. 
กตส.
กพส.
- กสส.1
- กสส.2 
- กสส.3
- กสส.4
- กสส.5 
- กสส.6 
- กสส.7 
- กสส.8 
 
 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
 กิจกรรมรอง : แผนพัฒนาบุคลากรในสถานที่ศึกษาและประชานชนทั่วไป
 โครงการจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2563 (ยกเลิกโครงการ)
 
 กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (รายจ่ายเพื่อการลงทุน
 ด้านเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ)
 
 แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม
 โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปรับปรุงใหม่)
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงกาารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรม 1 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรม 2 : ประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น)
กิจกรรม 4 : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรม 7 : ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
 
 แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม          
 โครงการ : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 กิจกรรมรอง : ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 
 แผนงานบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
 โครงการ : ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
 กิจกรรมหลัก : การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 

banner7 infographic02

 banner7 infographic002

ban policy