1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ    

กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

12แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 2

13- แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2

2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

12แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (ครั้งที่ 1) 2

13- แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2

12แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (ครั้งที่ 2) 2

- แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

13ฝ่ายบริหารทั่วไป 

        - งานอำนวยการ 2

        - งานประชาสัมพันธ์ 2

13กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 2      

13กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 2

13กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 2

13กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 2

13กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 2

13กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 2

13กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 2

13กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 2

13กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 2

13กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 2

13กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 2

13กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 2

3. แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

3.1 โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)

กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรสมาชิก/กลุ่มเกษตรกร

12แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 2

13- แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2

4. แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม 

4.1 โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

12แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 2

13- แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2

5. แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

5.1 โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

กิจกรรมหลัก สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย

กิจกรรมรอง พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP

12แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 2

13- แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2

6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

6.1 โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

กิจกรรมหลัก นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

12แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 2

13- แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ครั้งที่ 12

13- แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ครั้งที่ 22

6.2 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

12แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 2

13- แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2

6.3 โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตร และธุรกิจชุมชน

กิจกรรมหลัก เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ

12แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 2

13- แผนปฏิบัติการ (Action Plan)2

6.4 โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

12แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 2

13- แผนปฏิบัติการ (Action Plan)2

banner7 infographic02

 banner7 infographic002

ban policy